Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Privacy beleid

   Wie zijn wij?

   Brada Verpakkingen B.V.
   Zijdepark 3
   2935 LB Ouderkerk aan den IJssel

   KvK: 73661198
   BTW: NL859618912B01

    

   Over ons privacybeleid

   Brada Verpakkingen B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben
   voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw
   gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter
   beschikking aan derden.
   Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Brada
   Verpakkingen B.V.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30/08/2021, met het publiceren
   van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens
   over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
   voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze
   wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
   betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
   Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
   vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

   Over de gegevensverwerking

   Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
   beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

    

   Webwinkelsoftware

   Lightspeed

   Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
   dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw
   gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander
   doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
   beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
   een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met
   betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
   Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
   dienstverlening verder te verbeteren.

   Webhosting

   Transip

   Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Transip. Transip verwerkt persoonsgegevens
   namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen
   over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Transip heeft passende technische en
   organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te
   voorkomen. Transip is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

    

   E-mail en mailinglijsten

   Mailchimp

   Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen
   doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de
   ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp
   beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk
   maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te
   gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te
   delen.

   Transip

   Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Transip. Deze partij heeft
   passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
   gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Transip heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

   Payment processors

   Mollie

   Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
   Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
   creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
   persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
   dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
   Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
   van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw
   gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

   Beoordelingen

   Webwinkelkeur

   Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan
   bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij
   de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website.
   In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In
   het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met
   WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.
   WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens
   te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de
   dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle
   hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
   toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

   Verzenden en logistiek

   PostNL

   Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
   de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,
   adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het
   uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens
   ook aan deze partijen ter beschikking.

   DHL

   Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
   de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres
   en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
   overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter
   beschikking.

   Facturatie en boekhouden

   Exact

   Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact. Wij
   delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden
   gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en
   opgeslagen. Exact is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact gebruikt
   uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

    

   Externe verkoopkanalen

   Doel van de gegevensverwerking

   Algemeen doel van de verwerking

   Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
   verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
   (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw
   verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw
   gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
   verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
   tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

   Automatisch verzamelde gegevens

   Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
   dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
   besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

   Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

   In voorkomende gevallen kan Brada Verpakkingen B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden
   gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.
   In een dergelijk geval zijn wij gedwongen

   Bewaartermijnen

   Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
   aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit
   tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij
   facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke
   termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

   Uw rechten

   Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
   betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
   rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
   afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
   gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
   legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
   administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
   machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
   klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
   verkeerde manier gebruiken.

   Inzagerecht

   U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
   daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
   privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
   sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
   die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
   opgeslagen.

   Rectificatierecht

   U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
   daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
   voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
   sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

   Recht op beperking van de verwerking

   U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
   herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
   privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
   sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
   langer worden verwerkt.

   Recht op overdraagbaarheid

   U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
   door of in opdracht van Brada Verpakkingen B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de
   gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen
   wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de
   verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming
   of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van
   toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor
   privacyzaken.

   Cookies

   Google Analytics

   Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
   Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
   Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
   gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze
   informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet
   volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en
   overige Google-diensten en producten.

   Cookies van derde partijen

   In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
   privacyverklaring.

   Wijzigingen in het privacybeleid

   Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
   recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
   met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

   Contactgegevens

   Brada Verpakkingen B.V.

   Zijdepark 3

   2935LB

   Ouderkerk aan den IJssel

   Nederland

   T (061) 018-7142

   E [email protected]

   Contactpersoon voor privacyzaken

   Robin Oosterom

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »