Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden Brada Verpakkingen
  Inhoudsopgave:
  Artikel 1 - Definities
  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
  Artikel 3 - Toepasselijkheid
  Artikel 4 - Het aanbod
  Artikel 5 - De overeenkomst
  Artikel 6 - Herroepingsrecht
  Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
  Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
  Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
  Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
  Artikel 11 - De prijs
  Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
  Artikel 13 - Levering en uitvoering
  Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Artikel 15 - Betaling
  Artikel 16 - Klachtenregeling
  Artikel 17 - Geschillen
  Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Artikel 19 - Britse pond

   

  Artikel 1 - Definities

  In deze algemene voorwaarden hanteren wij de volgende definities:
  1. Aanvullende overeenkomst: hier is er sprake van een overeenkomst waarbij de
  consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een
  overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de
  ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen
  die derde en de ondernemer;                                                                                    2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht;
  3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband
  houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  4. Dag: hiermee bedoelen wij een kalenderdag;
  5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
  6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van
  zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
  7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook e-mail - dat de
  consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
  gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende
  een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die
  ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te
  zien van de overeenkomst op afstand;
  9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale
  inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de
  consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop
  op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten
  van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer
  technieken voor communicatie op afstand;
  11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen
  Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te
  worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht
  heeft;
  12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
  sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
  dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


  Jacquin Brada
  Zijdepark 19 te Ouderkerk aan den IJssel
  Telefoonnummer: 0180750440
  E-mailadres: [email protected]

  Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel:
  de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.
  Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
   de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
   de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is
  toegekend;
   een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en
  aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.


  Artikel 3 - Toepasselijkheid


  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
  op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
  algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld, via de website. Indien
  dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op
  afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de
  ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig
  mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
  het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
  algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
  worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
  manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
  worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
  worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische
  weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
  overeenkomstige van toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
  voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
  gunstig is.

  Artikel 4 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
  geschiedt, wordt dit altijd nadrukkelijk in het aanbod/de offerte vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd
  om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als
  de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe
  weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke
  vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
  rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


  Artikel 5 - De overeenkomst


  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
  moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
  daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
  het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
  bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
  overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument
  elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen
  in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de
  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
  factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
  afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
  overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
  aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud
  aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze
  door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
  duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
  terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
  gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
  herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud;
  voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling,
  aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
  heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor
  herroeping. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
  toepassing op de eerste levering.


  Artikel 6 - Herroepingsrecht


  Bij producten:
  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
  gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder enige opgave van redenen
  ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,
  maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf
  door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft
  ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
  waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
  ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het
  bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere
  producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de
  dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of
  het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
  periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste
  product heeft ontvangen.
  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
  1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van
  digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14
  dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument
  vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
  verplichten.
  2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de
  overeenkomst.
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële
  drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
  1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
  herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de
  bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de
  vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
  2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument
  heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke
  bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die
  informatie heeft ontvangen.


  Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is
  om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het
  uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en
  inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
  het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan
  toegestaan in lid 1.
  3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de
  ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk
  verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


  Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan


  1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
  bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere
  ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde
  melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een
  gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden
  het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in
  acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. De consument zendt het product terug met alle meegeleverde toebehoren, indien
  redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de
  ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
  herroepingsrecht ligt bij de consument.
  5. De consument draagt te allen tijde de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het
  product.
  6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de
  verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed
  voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt
  tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat
  evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen
  op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de
  verbintenis.
  7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van
  water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt
  volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
  herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor
  herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of
  levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft
  verzocht.
  1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet
  op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het
  beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn
  toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
  1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
  overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


  Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping


  1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische
  wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een
  ontvangstbevestiging.
  2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
  leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde
  product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument
  hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen,
  mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
  consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip
  eerder valt.
  3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument
  heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling
  is kosteloos voor de consument.
  4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
  goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de
  duurdere methode niet terug te betalen.


  Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht


  De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,
  maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van
  de overeenkomst, heeft vermeld:
  1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
  financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de
  herroepingstermijn kunnen voordoen;
  2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare
  veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of
  diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk
  aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder
  leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de
  producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
  3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
  consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de
  ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van
  personenvervoer;
  2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de
  overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan
  voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een
  bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet
  geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of
  beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd
  zijn;
  5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet
  geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is
  verbroken;
  7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
  producten;
  8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
  overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en
  waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop
  de ondernemer geen invloed heeft;
  9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de
  verzegeling na levering is verbroken;
  10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
  consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


  Artikel 11 - De prijs


  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
  gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
  ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
  gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
  richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
  alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
  alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
  waarop de prijsverhoging ingaat.
  1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij
  anders aangegeven.


  Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie


  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
  overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is
  voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra
  garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op
  grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de
  ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
  toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde
  rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is
  in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


  Artikel 13 - Levering en uitvoering


  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
  ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
  beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar
  heeft gemaakt bij de bestelling.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
  vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
  uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is
  overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling
  niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument
  hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument
  heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht
  op eventuele schadevergoeding.
  4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
  betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
  tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
  ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.
  6. Per 1 april 2023 zijn wij genoodzaakt bij het uitblijven van conform betaling afspraak dat uw account wordt geblokkeerd voor verdere leveringen totdat de verlopen facturen zijn betaald.


  Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


  Opzegging:
  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
  diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
  tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,
  te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van
  daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
  maand.
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
  tijdstip of in een bepaalde periode;
  o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf
  heeft bedongen.
  Verlenging:
  1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet
  stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en
  tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie
  maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de
  verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur
  worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn
  van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de
  overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren
  van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van
  dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)
  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
  kennismakingsperiode.
  Duur:
  1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een
  jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand
  opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van
  de overeengekomen duur verzetten.


  Artikel 15 - Betaling


  1. Voor zover niet anders is vermeld in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden,
  dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14
  dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn
  binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst
  tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument
  de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene
  voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.
  Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
  aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de
  bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
  nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de
  consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
  betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-
  dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en
  is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten
  in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
  openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5%
  over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten
  voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
  5. Per 1 april 2023 zijn wij genoodzaakt bij het uitblijven van conform betaling afspraak dat uw account wordt geblokkeerd voor verdere leveringen totdat de verlopen facturen zijn betaald.

   


  Artikel 16 - Klachtenregeling


  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
  behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en
  duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
  gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
  gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
  langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
  dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
  consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
  vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien
  de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in
  onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot
  Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen.
  Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft
  via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing
  gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten
  behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke
  geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als
  consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een
  geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument
  betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om
  klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
  schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer
  naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


  Artikel 17 - Geschillen


  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


  Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
  nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
  wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
  een duurzame gegevensdrager.

   

  Artikel 19 - Britse pond

   

  De prijzen met Britse pond hangen af van de wisselkoers. Deze wisselkoers wordt op de website minstens 1 keer dag vervangen, maar kan in de praktijk dus iets afwijken.

   

  - Algemene voorwaarden Brada verpakkingen

  Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »