Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Algemene voorwaarden

   Algemene voorwaarden Brada Verpakkingen
   Inhoudsopgave:
   Artikel 1 - Definities
   Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
   Artikel 3 - Toepasselijkheid
   Artikel 4 - Het aanbod
   Artikel 5 - De overeenkomst
   Artikel 6 - Herroepingsrecht
   Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
   Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
   Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
   Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
   Artikel 11 - De prijs
   Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
   Artikel 13 - Levering en uitvoering
   Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
   Artikel 15 - Betaling
   Artikel 16 - Klachtenregeling
   Artikel 17 - Geschillen
   Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

    

   Artikel 1 - Definities

   In deze algemene voorwaarden hanteren wij de volgende definities:
   1. Aanvullende overeenkomst: hier is er sprake van een overeenkomst waarbij de
   consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een
   overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de
   ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen
   die derde en de ondernemer;                                                                                    2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
   herroepingsrecht;
   3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband
   houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
   4. Dag: hiermee bedoelen wij een kalenderdag;
   5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
   6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van
   zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
   7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook e-mail - dat de
   consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
   gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende
   een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die
   ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
   8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te
   zien van de overeenkomst op afstand;
   9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale
   inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
   10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de
   consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop
   op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten
   van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer
   technieken voor communicatie op afstand;
   11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen
   Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te
   worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht
   heeft;
   12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
   sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
   dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

   Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


   Jacquin Brada
   Zijdepark 19 te Ouderkerk aan den IJssel
   Telefoonnummer: 0180750440
   E-mailadres: [email protected]

   Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel:
   de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.
   Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
    de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
    de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is
   toegekend;
    een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en
   aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.


   Artikel 3 - Toepasselijkheid


   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
   op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
   2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
   algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld, via de website. Indien
   dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op
   afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de
   ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig
   mogelijk kosteloos worden toegezonden.
   3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
   het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
   algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
   worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
   manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
   redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
   worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
   worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische
   weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
   4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
   dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
   overeenkomstige van toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
   voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
   gunstig is.

   Artikel 4 - Het aanbod

   1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
   geschiedt, wordt dit altijd nadrukkelijk in het aanbod/de offerte vermeld.
   2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
   producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd
   om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als
   de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe
   weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke
   vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
   3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
   rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


   Artikel 5 - De overeenkomst


   1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
   moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
   daarbij gestelde voorwaarden.
   2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
   ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
   het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
   bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
   3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
   technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
   overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument
   elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen
   in acht nemen.
   4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de
   consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
   factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
   afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
   overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
   aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
   5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud
   aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze
   door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
   duurzame gegevensdrager, meesturen:
   1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
   terecht kan;
   2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
   gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
   herroepingsrecht;
   3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud;
   voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling,
   aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
   5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
   heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
   6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor
   herroeping. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
   toepassing op de eerste levering.


   Artikel 6 - Herroepingsrecht


   Bij producten:
   1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
   gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder enige opgave van redenen
   ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,
   maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
   2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf
   door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft
   ontvangen, of:
   1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
   waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
   ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het
   bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere
   producten met een verschillende levertijd weigeren.
   2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de
   dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of
   het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
   periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste
   product heeft ontvangen.
   Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
   1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van
   digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14
   dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument
   vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
   verplichten.
   2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de
   overeenkomst.
   Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële
   drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
   1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
   herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de
   bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de
   vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
   2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument
   heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke
   bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die
   informatie heeft ontvangen.


   Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


   1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
   verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is
   om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het
   uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en
   inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
   2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
   het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan
   toegestaan in lid 1.
   3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de
   ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk
   verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


   Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan


   1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
   bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere
   ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
   2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde
   melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een
   gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden
   het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in
   acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
   3. De consument zendt het product terug met alle meegeleverde toebehoren, indien
   redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de
   ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
   herroepingsrecht ligt bij de consument.
   5. De consument draagt te allen tijde de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het
   product.
   6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de
   verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed
   voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt
   tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat
   evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen
   op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de
   verbintenis.
   7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van
   water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt
   volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
   1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
   herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor
   herroeping niet heeft verstrekt, of;
   2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of
   levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft
   verzocht.
   1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet
   op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
   1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het
   beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
   2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn
   toestemming; of
   3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
   1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
   overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


   Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping


   1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische
   wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een
   ontvangstbevestiging.
   2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
   leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde
   product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument
   hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen,
   mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
   consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip
   eerder valt.
   3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument
   heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling
   is kosteloos voor de consument.
   4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
   goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de
   duurdere methode niet terug te betalen.


   Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht


   De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,
   maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van
   de overeenkomst, heeft vermeld:
   1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
   financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de
   herroepingstermijn kunnen voordoen;
   2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare
   veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of
   diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk
   aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder
   leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de
   producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
   3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
   1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
   consument; en
   2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de
   ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
   1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van
   personenvervoer;
   2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de
   overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan
   voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
   3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een
   bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
   4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet
   geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of
   beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd
   zijn;
   5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
   6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet
   geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is
   verbroken;
   7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
   producten;
   8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
   overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en
   waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop
   de ondernemer geen invloed heeft;
   9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de
   verzegeling na levering is verbroken;
   10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
   11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
   1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
   consument; en
   2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


   Artikel 11 - De prijs


   1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
   aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
   gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
   2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
   prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
   ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
   gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
   richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
   3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
   alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
   4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
   alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
   a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
   waarop de prijsverhoging ingaat.
   1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij
   anders aangegeven.


   Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie


   1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
   overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
   deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
   overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
   overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is
   voor ander dan normaal gebruik.
   2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra
   garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op
   grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de
   ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
   3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
   toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde
   rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is
   in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


   Artikel 13 - Levering en uitvoering


   1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
   ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
   beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
   2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar
   heeft gemaakt bij de bestelling.
   3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
   vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
   uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is
   overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling
   niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument
   hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument
   heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht
   op eventuele schadevergoeding.
   4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
   betaald heeft onverwijld terugbetalen.
   5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
   tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
   ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
   overeengekomen.


   Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


   Opzegging:
   1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die
   strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
   diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
   opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
   2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
   tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,
   te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van
   daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
   maand.
   3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
   o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
   tijdstip of in een bepaalde periode;
   o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
   o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf
   heeft bedongen.
   Verlenging:
   1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
   afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet
   stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
   2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
   aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en
   tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie
   maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de
   verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
   3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
   afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur
   worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn
   van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de
   overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren
   van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
   4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van
   dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)
   wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
   kennismakingsperiode.
   Duur:
   1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een
   jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand
   opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van
   de overeengekomen duur verzetten.


   Artikel 15 - Betaling


   1. Voor zover niet anders is vermeld in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden,
   dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14
   dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn
   binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst
   tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument
   de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
   2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene
   voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.
   Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
   aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de
   bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
   3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
   betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
   4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
   nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de
   consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
   betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-
   dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en
   is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten
   in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
   openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5%
   over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten
   voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


   Artikel 16 - Klachtenregeling


   1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
   behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
   2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en
   duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
   gebreken heeft geconstateerd.
   3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
   gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
   langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
   dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
   consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
   4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
   vatbaar is voor de geschillenregeling.
   5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien
   de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in
   onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot
   Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen.
   Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft
   via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing
   gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten
   behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke
   geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als
   consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een
   geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument
   betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om
   klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
   6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
   schriftelijk anders aangeeft.
   7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer
   naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


   Artikel 17 - Geschillen


   1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
   voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


   Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


   Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
   nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
   wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
   een duurzame gegevensdrager.

   - Algemene voorwaarden Brada verpakkingen

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »